ระบบ ฮาลาล (HALAL)

หนังสือสำคัญ แสดง บริษัท สินธุสมุทร จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย น้ำปลาตราแม่ครัว ได้รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล

มาตรฐานอาหารฮาลาล เป็นระบบเชิงบูรณาการ (Integrated Standard System) โดยมีองค์ประกอบ สำคัญคือ กระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด ตลอด “สายโซ่การผลิต” จะต้อง “ฮาลาล” คือถูกต้องตาม บัญญัติศาสนาอิสลาม ปราศจากสิ่ง “ฮารอม"

ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal Standard) กับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป

        มาตรฐานอาหารฮาลาล เป็นระบบเชิงบูรณาการ (Integrated Standard System) โดยมีองค์ประกอบ สำคัญคือ กระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด ตลอด “สายโซ่การผลิต” จะต้อง “ฮาลาล” คือถูกต้องตาม บัญญัติศาสนาอิสลาม ปราศจากสิ่ง “ฮารอม” คือสิ่งที่ต้องห้ามตามบัญญัติศาสนาอิสลาม อาทิ วัตถุดิบ ส่วนประกอบ สารปรุงแต่ง สารพิษ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ดี ถูกสุขอนามัย มีคุณค่าอาหาร เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ (ตอยยิบ) ซึ่งระบบการจัดการความปลอดภัยในการผลิตอาหารทั้งระบบ GMP, HACCP และระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) จึงเป็นเรื่องสอดคล้องกับหลักการมาตรฐานอาหารฮาลาลจะแตกต่างกันในหลักการสำคัญ คือ มาตรฐานอาหารฮาลาลจะต้องยึดถือความถูกต้องและคุณค่าตามบัญญัติ ศาสนาอิสลาม ส่วนมาตรฐานสากลยึดถือคุณค่าอาหารโดยมิจำเป็นต้องถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม     

 

มาตรฐานอาหารฮาลาล มาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป
1. ผู้กำหนดมาตรฐาน
   1.1 อัลลอฮฺ (ซ.บ.) พระผู้เป็นเจ้า
1.2 ศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล.)
2. หลักการสำคัญ
    2.1 ฮาลาล (อนุมัติ) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
    2.2 ปราศจากสิ่งฮารอม (สิ่งต้องห้าม)
    2.3 ตอยยิบ (ดี) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
          – ความสะอาด
          – ความปลอดภัยจากสารพิษและสิ่งปนเปื้อน
          – คุณค่าทางโภชนาการ
          – รักษาสิ่งแวดล้อม
3. การบริหารมาตรฐาน
   3.1 องค์กรศาสนาอิสลามเป็นผู้รับผิดชอบตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
   3.2 เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองมาตรฐานต้องเป็น 
   มุสลิมที่ดีและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
4. ระบบมาตรฐาน
   4.1 เป็นระบบเฉพาะมาตรฐานฮาลาลซึ่งครอบคลุมทั้งควาถูกต้อง (ฮาลาล) 
   และที่ดี (ตอยยิบ) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
   4.2 ชื่อระบบมาตรฐาน คือ ฮาลาล (Halal)
5. ปัจจัยการผลิต
   5.1 วัตถุดิบ ส่วนผสมและสารปรุงแต่งมีที่
   มาซึ่งพิสูจน์ได้ว่า “ฮาลาล” ปราศจากสิ่ง “ฮารอม”
   5.2 กระบวนการผลิต จะต้อง “ฮาลาล” ทุกขั้นตอน
   5.3 สถานที่ผลิตจะต้องสะอาด ปลอดภัย จาก
สิ่งปนเปื้อน มีระบบป้องกันสัตว์ทุกชนิดและไม่
ปะปนกับการผลิตสิ่งที่ไม่ฮาลาล
   5.4 เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์การ
ผลิตจะต้องสะอาดและไม่ได้ร่วมกับการผลิตสิ่ง
ที่ไม่ฮาลาล 
   5.5 การเก็บรักษา การขนส่ง และวางจำหน่าย
   จะต้องแยกสัดส่วนเฉพาะอาหารฮาลาลไม่ปะปน
   กับสิ่ง ที่ไม่ฮะลาล เพื่อป้องกันการสับสนและเข้า
   ใจผิดของผู้บริโภค
   5.6 การล้างวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิต
   อาหารที่ไม่ฮาลาลมาก่อน จะต้องล้างให้สะอาด
   ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
6. พนักงาน
   6.1 พนักงานที่ผลิตอาหารฮาลาลควรเป็น
   มุสลิม หากมิใช่มุสลิมจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับ  
   สิ่งที่ไม่ฮาลาลในขณะผลิตอาหารฮาลาล 
   เช่น เนื้อสุกร เลือด แอลกอฮอล์ หรือสุนัข
   6.2 พนักงานเชือดสัตว์ ต้องเป็นมุสลิมมี
   สุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
   และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชือดสัตว์
   ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม

1. ผู้กำหนดมาตรฐาน
   1.1 องค์กรระหว่างประเทศ
   1.2 องค์กรเอกชน
2. หลักการสำคัญ
   2.1 มาตรฐานตามที่องค์กรกำหนด
   2.2 การประกันคุณภาพ (Q.A.)
          – ความสะอาด
          – ความปลอดภัย
          – คุณค่าทางโภชนาการ
3. การบริหารมาตรฐาน
   3.1 หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
   3.2 เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิม
   มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
4. ระบบมาตรฐาน
   4.1 เป็นระบบมาตรฐานที่แยกย่อย หลายลักษณะ เช่น 
   มาตรฐาน โรงงาน มาตรฐานการบริหารการผลิต เป็นต้น
   4.2 ชื่อระบบมาตรฐานมีหลากหลาย เช่น
   มอก. GMP , ISO, HACCP
5. ปัจจัยการผลิต
   5.1 เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
   โดย ไม่คำนึงว่าฮาลาลหรือไม่
   5.2 การล้างวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ที่ใช้
   ผลิตมุ่งเน้นความสะอาดเป็นสำคัญ
6. พนักงาน
   6.1 พนักงานที่ผลิตอาหารฮาลาล ไม่
   จำเป็นต้องเป็นมุสลิม
   6.2 พนักงานเชือดสัตว์ ไม่จำเป็นต้อง
   เป็นมุสลิม

 

 

 

ที่มาของข้อมูล-รูปภาพประกอบข้อมูล

เนื้อหา :    จากหนังสือฮาลาลและฮารอมในอิสลาม  ของเชคยูซุฟ   อัลกอรดอวีย์
ภาพประกอบ  :  จากหนังสือสิ่งที่ต้องห้าม  (ฮารอม)  ในอิสลาม  โดยอับดุลเลาะห์   ละออแมน

http://www.halal.or.th/th/main/subindex.php?page=sub&category=11&id=9